Monday, July 6, 2009

บทเรียนเรื่องการบริหารเงิน สามารถสอนกันได้ตั้งแต่ลูกยังเด็ก เพื่อลูกจะได้เรียนรู้และเข้าใจในการบริหารเงินและคุณค่าของเงิน เพื่อเป็นประสบการณ์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในอนาคตต่อไป

สอนลูกให้เข้าใจค่าของเงิน  1. ทำตารางลงบันทึกรายรับ รายจ่ายอย่างง่ายๆ

  2. วางเป้าหมายในการเก็บออม

  3. พาลูกไปฝากเงินที่ธนาคารด้วยตัวเองเป็นประจำทุกเดือน

  4. ให้ลูกมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายซื้อข้าวของส่วนตัวบางส่วนที่อยากได้ เช่น ลูกต้องการซื้อของเล่นชิ้นใหม่ราคา 200 บาท แม่ช่วยจ่ายเงินให้ 100 บาท ลูกจ่ายอีก 100 บาทที่เหลือเอง
ให้ลูกเก็บเงินโดยแบ่งออกเป็น 4 กระปุก


กระปุกใบที่ 1 เรียกว่า"ทุน" สะสมทุนด้วยการหยอดกระปุกเก็บออม และทำให้เงินงอกเงยด้วยวิธีสุจริต เมื่อเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้ว ก็นำเงินบางจำนวนไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาประดิษฐ์สิ่งของเพื่อนำไปจำหน่ายในโอกาสต่างๆ เช่น ตุ๊กตาที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะขายได้เงินเพื่อมาเก็บออมเพิ่มเติมแล้ว ลูกจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกระบวนการต่างๆ และรู้จักคุณค่าของเงินว่ากว่าจะได้เงินมาต้องแลกด้วยความตั้งใจ อดทน ขยัน และพยายาม เงินที่ได้มาก็แบ่งเก็บในกระปุกทั้ง 4 ใบเพื่อเป็นทุนในการทำกิจกรรมครั้งต่อไปด้วย


กระปุกใบที่ 2 เรียกว่า"ให้" เพื่อลูกจะรู้จักการให้ โดยอาจจะเอาเงินไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส หรือบริจาคให้กับกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น องค์กรที่ดูแลเด็กกำพร้าหรือเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิต่างๆที่ลูกสนใจ จะเป็นการฝึกให้ลูกรู้จักรักผู้อื่น รู้จักการให้และการแบ่งปัน รวมถึงรักสังคมด้วย

กระปุกใบที่ 3 เรียกว่า"ใช้" เป็นการนำเงินออมไปใช้ เช่น ถ้าลูกอยากได้ของเล่นหรือเครื่องเขียนชุดใหม่ก็สามารถเอาเงินจากส่วนนี้ไปใช้ได้ ถ้าอยากไปเที่ยวไหนก็นำเงินส่วนนี้ไปใช้ได้ เด็กๆจะรู้จักการรอคอยและวางแผนการใช้เงินอย่างระมัดระวัง
กระปุกใบที่ 4 เรียกว่า"ออม" เป็นการออมเพื่ออนาคต เช่น เรื่องการเตรียมพร้อมทางการศึกษาหรือออมไว้เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนนี้จะเป็นการออมระยะยาวโดยนำไปฝากธนาคารหรือซื้อกองทุนเพื่อการศึกษาก็ได้ ถ้าไม่มีความจำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ต้องนำออกมาใช้